Strona główna Privacy Policy

Privacy Policy

Ogólne warunki korzystania dla użytkowników ze strony internetowej 

1 Przepisy podstawowe

1.1 Zarządca jest właścicielem znaku towarowego „fajnainspiracja“; jest właścicielem domeny „fajnainspiracja.pl“, jest posiadaczem praw związanych ze stroną internetową, jej komponentami i elementami funkcjonalnymi. Zarządca jest odpowiedzialny za funkcjonalność i działanie strony internetowej, wykorzystuje przestrzeń medialną do celów reklamowych oraz przejmuje odpowiedzialność za stronę internetową podczas trwania ważności umowy. 

1.2 Użytkownikiem strony internetowej jest osoba fizyczna, która odwiedza lub korzysta ze strony internetowej: fajnainspiracja.pl (zwana dalej „Użytkownikiem“).

2 Strona internetowa

2.1 Strona internetowa fajnainspiracja.pl jest publicznym medium internetowym, dostępnym dla każdego, kto ma dostęp do internetu. 

2.2 Dostęp do strony i korzystanie z niej podlega warunkom korzystania z tego portalu, a wchodząc na tę stronę internetową i korzystając z niej, osoba wyraźnie zgadza się na podane warunki i ich przstrzeganie. Użytkownik, który nie zgadza się z zasadami i warunkami, nie może używać posczególnych elementów i przebywać na stronie internetowej fajnainspiracja.pl.  

2.3 Aby Użytkownik mógł korzystać ze strony internetowej fajnainspiracja.pl, musi najpierw wyrazić zgodę na te ogólne zasady i warunki korzystania. Jeżeli nie zgadza się z tymi warunkami, nie może korzystać z tej usługi. 

3 Prywatność Użytkowników i ochrona danych osobowych Użytkowników

3.1 Rejestracja na stronie internetowej fajnainspiracja.pl jest dobrowolna. 

3.2 Zarządca organizuje na stronie internetowej konkursy z nagrodami rzeczowymi, do których użytkownicy mogą się zgłaszać i dobrowolnie podać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (ulica, numer mieszkania, miasto/gmina, kod pocztowy), numer telefonu. W przypadku gdy Użytkownik, który się zgłosił do konkursu prowadzonego przez zarządcę, nie ukończył 15 lat, wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego tego Użytkownika. Przedstawiciel prawny może wyrazić zgodę w formularzu na uczestnictwo w konkursie lub wyrazić zgodę pisemną.  Zarządca wykorzysta pozyskane w ten sposób dane osobowe w celach związanych z organizacją konkursu, w szczególności w celu zapewnienia administracji związanej z organizacją konkursu, w celu kontaktowania i przekazania/przesłania nagrody rzeczowej zwycięzcy konkursu (dla celów pocztowych), lub w celu zaoferowania ewentualnej kontynuacji konkursu w kolejnej rundzie oraz do przesyłania e-maili reklamowych na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. 

3.3 Zarządca przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkownika dane osobowe, tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu (zwane dalej „danymi osobowymi“) zgodnie z ustawą nr 110/2019 Dz. Ustawa o przetwarzaniu danych osobowych. Wyrażając zgodę w przewidzianym w tym celu formularzu, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę Zarządcy na przetwarzanie jego danych osobowych, które dobrowolnie przekazał Zarządcy w zakresie imię, nazwisko, miejce zamieszkania (ulica, numer opisowy, miasto/gmina, kod pocztowy), adres e-mailowy, numer telefonu w celu stworzenia bazy danych na potrzeby konkursów organizowanych przez zarządcy na jego stronie internetowej https://www.fajnainspiracja.pl i jednocześnie podaje wyraźną zgodę na przekazywanie danych osobowych do celów pocztowych oraz firmy kurierskiej, w celu doręczenia nagród rzeczowych z konkursu oraz wyraźną zgodę na opublikowanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto/gmina) na stronie internetowej, w związku z opublikowaniem zwycięzcy konkursu o nagrody rzeczowe. 

Zgodnie z prawem Użytkownik wyraża zgodę na presyłanie e-maili reklamowych pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Użytkownika, który dobrowolnie podał Zarządcy. Użytkownik wyraża zgodę na czas nieokreślony, na czas trwania przetwarzania danych osobowych w podanych celach. Użytkownik oświadcza, że jest informowany w odpowiednim czasie i we właściwy sposób o przetwarzaniu i pozyskiwaniu jego danych osobowych. Obie zgody mogą zostać kiedykolwiek odwołane przez użytkownika w formie pisemnej na adres siedzidby Zarządcy lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy Zarządcy. Przetwarzając dane osobowe Zarządca postępuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z póżniejszymi zmianami, nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim poza wyrażoną zgodą oraz nie udostępnia ich żadnemu odbiorcy. 

4 Treści Użytkownika

4.1 Każdy Użytkownik może przesyłać Treści w różnych formach. Zarządca, niezależnie od tego, czy ta Treść jest opublikowana, czy nie, nie gwarantuje poufności jakichkolwiek treści.

4.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści i konsekwencje ich przesłania lub opublikowania. Zarządca nie wyraża zgody na jakiekolwiek Treści lub opinie, zalecenia lub porady w nich zawarte i wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z Treścią. 

4.3 Użytkownik nie może dodawać zdjęć i wideo do artykułów, komentarzy, wiadomości i postów na forum, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Czeskiej, w tym zdjęć i filmów erotycznych i pornograficznych.

4.4 Zarządca nie sprawdza treści podanych na stronie i przesłanych do Użytkownika. Posty są sprawdzane tylko wtedy, gdy autor jest oznaczony jako „fajnainspiracja team, fajnainspiracja redakcja”.

5 Własność intelektualna/prawa autorskie

5.1. Chociaż Zarządca strony internetowej fajnainspiracja.pl nie ponosi odpowiedzialności za artykuły, zdjęcia, posty, komentarze Użytkowników, ale zwraca uwagę na zasady z zakresu własności intelektualnej i praw autorskich. 

5.2 Każdy Użytkownik zobowiązuje się dodawać do artykułów, komentarzy, postów na forum fajnainspiracja.pl tylko takie treści, do których posiada prawa autorskie lub zgodę autora, w przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność za konsekwencje z tym związane.

5.3 Korzystając ze strony każdy użytkownik oświadcza, że ​​będzie dotrzymywał i szanował prawa autorskie w maksymalnym zakresie, co oznacza:

  • Nie będzie kopiować treści z innych stron internetowych,
  • Nie będzie tłumaczył całych treści z innych stron internetowych,
  • Nie wykorzystuje zdjęć, których dotyczy ugoda w zakresie praw autorskich, które są własnością agencji prasowych, fotobanków lub osób fizycznych i nie jest do tego upoważniony,
  • Jeżeli jest zainterosowany wykorzystaniem zdjęć, skontaktuje się z właścicielem praw autorskich / autorem zdjęć i poprosi go o pozwolenie na wykorzystanie. Redaktor zachowa odpowiedź, pozytywną lub niegatywną. Jeżeli wykorzystuje zdjęcia, oświadcza, że uregulował prawa autorskie i przesyła zdjęcia na własne ryzyko.

 

6 Naruszenie praw autorskich lub innych praw 

6.1 Jeżeli jakikolwiek przypadek, nawet jeżeli tylko przez osobę trzecią na stronie, pojawi się materiał, który narusza prawa użytkownika lub kogokolwiek innego, skontaktuj się z nami natychmiast. Poprawimy błąd jednego z naszych zarejestrowanych Użytkowników, który jednak dobrowolnie i pod własnym nazwiskiem dodaje jakiekolwiek treści bez koordynacji i bezpośredniej wiedzy Zarządcy. 

7 Treści na naszych serwerach

7.1 Portal fajnainspiracja.pl i jego Zarządca nie odpowiadają za treści i subiektywne opinie publikowane przez poszczególnych autorów lub Użytkowników w ich własnym imieniu. Opinie nie są stanowiskami zarządcy portalu fajnainspiracja.pl.  

7.2 Treść strony nie jest monitorowana przez Zarządcę. Jeżeli na stronie pojawiają się treści, które naruszają czyjeś prawa lub normy prawne Republiki Czeskiej, treść zostanie usunięta po powiadomieniu Zarządcy. 

8 łączenia

8.1 Strona internetowa zawiera linki na strony internetowe osób trzecich lub wstwawione części osób trzecich (części jak wideo z youtube) są swobodnie dostępne dla każdego użytkownika internetu.

8.2 Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych i portali, do których prowadzą łączenia za pośrednictwem linków do lub z tej strony, połaczenia do innych stron lub portali poza tej strony Użytkownik dokonuje na własne ryzyko. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność, jakość i zawartość innych stron, do których prowadzą linki zewnętrzne, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych, które naruszają prawo lub w inny sposób wyrządzają szkodę Użytkownikowi. Umieszczenie takich linków przez Zarządcę na tej stronie służy jedynie lepszej orientacji Użytkowników.

9 Prawa i obowiązki użytkownika

9.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na fajnainspiracja.pl i wszystkich podstronach subdomeny nie może zachowywać się w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej / lub z ogólną moralnością, tj. nie może:

– Promować przemocy i podżegać, otwarcie lub potajemnie, do nienawiści ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, religię, polityczne lub inne poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależności do narodowości lub grupę etniczą,
– Publikować treści erotycznych,
– Promować pornografii dziecięcej,
– Promować partii politycznych lub jej przedstawicieli,
– Korzystać z portalu bezpośrednio lub w ukryciu w celu reklamy osób trzecich,
– Dostarczać fałszywych, niezweryfikowanych, mylących lub wprowadzących w błąd raportów na temat osób trzecich.

10 Prawa i obowiązki Zarządcy

10.1 Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za treść postów ani za dyskusje i ich treść, ani za naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw Użytkownika.

10.2 Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą zostać wyrządzone Użytkownikowi lub Użytkownikiem w związku z korzystaniem ze strony internetowej lub korzystaniem z usług w stronie internetowej. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikną z niewłaściwego korzystania z konta użytkownika przez samego użytkownika, niewłaściwego wykorzystania lub utraty danych identyfikacyjnych i rejestracyjnych użytkownika. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać po stronie użytkownika, który błędnie zinterpretował lub wykorzystał informacje podane na stronie internetowej.

10.3 Zarządca ma prawo kiedykolwiek anulować rejestrację Użytkownika, nawet bez podania przyczyny.

11 konkursy

11.1 W konkursach na stronie internetowej może brać udział osoba, która ukończyła 18 lat.

11.2 W przypadku osoby poniżej 18 roku życia może ona uczestniczyć za zgodą przedstawiciela ustawowego.

11.3 Osoba biorąca udział w konkursach na https://www.fajnainspiracja.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wyraża również zgodę na udostępnienie jej adresu e-mailowego organizatorowi konkursu lub firmie, która dostarczyła produkty na konkurs.

  1. zmiana zasad

12.1 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze strony internetowej. Jeżeli Użytkownik kontynuuje korzystanie z usług serwera po wprowadzeniu tych zmian przez Zarządcę, bezwarunkowo tak zgadza się na zmiany warunków. Zarządca ma prawo do zmiany treści lub usług na stronie internetowej w dowolnym momencie. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ciągłą dostępność strony internetowej. Nie ma prawa do korzystania ze strony internetowej. Warunki podlegają prawu czeskiemu i należy ich interpretować zgodnie z prawem czeskim. 

Te ogólne warunki korzystania wchodzą w życie 20 września 2020 roku.